OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:


People with Blood Group AB-
Generation #BranchNameFather/Husband NameDate of Birth 
19 Kolathare - Badlapur Elder Branch Yash Bhaskar 14/02/YYYY Info Map
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Chitra Vidyasagar 27/09/YYYY Info Map