OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:


Married Girls
Generation #BranchNameFather/Husband NameDate of Birth 
6 Pangarkar - Guhagar Bheema Vasudev Info Map
8 Pangarkar - Guhagar Gangu Ramchandra 19/04/1918 Info Map
9 Pangarkar - Guhagar Sudha Balkrishna 17/11/YYYY Info Map
9 Pangarkar - Guhagar Sunanda Balkrishna 03/08/1941 Info Map
9 Pangarkar - Guhagar Sulabha Balkrishna 03/03/YYYY Info Map
9 Pangarkar - Guhagar Prabha Vishnu 26/08/YYYY Info Map
8 Pangarkar - Guhagar Krishna Laxman Info Map
8 Pangarkar - Guhagar Vimal Laxman Info Map
8 Pangarkar - Guhagar Kusum Laxman Info Map
8 Pangarkar - Guhagar Tara Laxman Info Map
8 Pangarkar - Guhagar Venu Laxman Info Map
8 Pangarkar - Guhagar Leela Laxman Info Map
9 Pangarkar - Medhe Bahina Janardan Info Map
10 Pangarkar - Medhe Gangu Balawant Info Map
10 Pangarkar - Medhe Sushila Balawant Info Map
10 Pangarkar - Medhe Kalu Gopal Info Map
10 Pangarkar - Medhe Venu Gopal Info Map
10 Pangarkar - Medhe Krishna Gopal Info Map
11 Pangarkar - Medhe Suman Vaman 25/06/YYYY Info Map
12 Pangarkar - Medhe Neela Anant 11/12/YYYY Info Map
10 Pangarkar - Medhe Tara Narayan 14/11/1921 Info Map
10 Pangarkar - Medhe Kamal Narayan 14/08/YYYY Info Map
10 Pangarkar - Medhe Rajani Narayan 08/12/YYYY Info Map
10 Pangarkar - Medhe Ambu Ganesh Info Map
10 Pangarkar - Medhe Pramila Ganesh Info Map
11 Pangarkar - Medhe Sanjeevani Ramchandra Info Map
8 Pangarkar - Mahad Krishna Govindbhat Info Map
10 Pangarkar - Mahad Godu Govind Info Map
10 Pangarkar - Mahad Kashi Govind Info Map
10 Pangarkar - Mahad Dwaraka Gopal Info Map
10 Pangarkar - Mahad Sushila Gopal Info Map
9 Pangarkar - Mahad Mathu Narayan Info Map
9 Pangarkar - Mahad Seeta Narayan Info Map
9 Pangarkar - Mahad Yesu Narayan Info Map
10 Pangarkar - Mahad Gangu Dattatray 05/01/YYYY Info Map
10 Pangarkar - Mahad Shakuntala Dattatray 19/03/1938 Info Map
10 Pangarkar - Mahad Nirmala Dattatray 12/09/YYYY Info Map
9 Pangarkar - Mahad Yamuna Vasudev Info Map
9 Pangarkar - Mahad Krishna Vasudev Info Map
9 Pangarkar - Mahad Chingi Vasudev Info Map
10 Pangarkar - Mahad Manmarnika Vishnu 08/04/1931 Info Map
10 Pangarkar - Mahad Narmada Pandurang Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Bayo Jagannath Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Yamuna Jagannath Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Indu Jagannath Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Godu Jagannath Info Map
11 Pangarkar - Kakartale Mahad Rajani Sadashiv 28/05/YYYY Info Map
9 Pangarkar - Kakartale Mahad Balu Ganesh Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Venu Narayan Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Vimal Yashawant 25/06/1925 Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Kamal Yashawant Info Map
11 Pangarkar - Kakartale Mahad Kusum Mahadev Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Durga Chintamani Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Dwaraka Chintamani Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Balu Chintamani Info Map
11 Pangarkar - Kakartale Mahad Asha Sitaram 24/04/YYYY Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Champa Govind Info Map
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Vimal Govind Info Map
11 Pangarkar - Kakartale Mahad Mandakini Vasant 08/11/YYYY Info Map
11 Pangarkar - Kakartale Mahad Kunda Vasant 24/11/YYYY Info Map
8 Pangarkar - Chavadartale Mahad Tai Waman Info Map
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Mathu Balkrishna Info Map
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Maina Balkrishna Info Map
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Kashi Balkrishna Info Map
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Godu Balkrishna Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Seeta Gajanan Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad geeta Gajanan Info Map
11 Pangarkar - Chavadartale Mahad Shanta Narayan Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Malati Sadashiv Info Map
8 Pangarkar - Chavadartale Mahad Bahina Bhikaji Info Map
8 Pangarkar - Chavadartale Mahad Valu Bhikaji Info Map
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Venu Ramchandra Info Map
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Krishna Ramchandra Info Map
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Dwaraka Ramchandra Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Maina Narahari Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Tara Narahari Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Shankuntala Narahari Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Usha Narahari Info Map
11 Pangarkar - Chavadartale Mahad Jayashree Dattatray Info Map
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Sundara Ramkrishna Info Map
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Gangu Ramkrishna Info Map
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Mankarnika Ramkrishna Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Sanyogita Shankar 30/08/1909 Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Sharadini Shankar Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Snehalata Shankar Info Map
11 Pangarkar - Chavadartale Mahad Aruna Hemachandra 26/03/YYYY Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Sushila Gangadhar Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Kalavati Gangadhar Info Map
11 Pangarkar - Chavadartale Mahad Kirti Bhikaji Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Shalini Parasharam Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Usha Moreshwar Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Sudha Anant Info Map
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Sindhu Anant Info Map
11 Pangarkar - Karnatak Ambu Dattatray Info Map
10 Pangarkar - Karnatak Shakuntala Divakar Info Map
10 Pangarkar - Karnatak Rama Divakar Info Map
10 Pangarkar - Karnatak Shashikala Divakar Info Map
11 Pangarkar - Karnatak Prabhavati Gajanan Info Map
11 Pangarkar - Karnatak Shree Gajanan Info Map
11 Pangarkar - Karnatak Avantika Gajanan Info Map
11 Pangarkar - Karnatak Vasundhara Vinayak Info Map
11 Pangarkar - Karnatak Neela Vinayak Info Map
11 Pangarkar - Karnatak Abhaya Chintamani Info Map
11 Pangarkar - Karnatak Sulabha Chintamani Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Shakuntala Keshav Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Usha Keshav Info Map
13 Pangarkar - Borawadi Sunanda Govind 11/12/YYYY Info Map
13 Pangarkar - Borawadi Sulochana Govind 01/07/YYYY Info Map
13 Pangarkar - Borawadi Jayashree Purushottam 25/11/YYYY Info Map
11 Pangarkar - Borawadi Dwaraka Gopal Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Kumud Narahari 26/02/YYYY Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Vijaya Narahari 19/01/YYYY Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Rajani Narahari 21/03/YYYY Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Leela Ganesh Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Kusum Mahadev Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Sushila Mahadev Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Shalan Vasant Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Yashomati Vasant Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Minakshee Vasant Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Mangal Vasant Info Map
11 Pangarkar - Borawadi Chandrabhaga Ganesh Info Map
11 Pangarkar - Borawadi Sundara Ganesh Info Map
11 Pangarkar - Borawadi Gangu Ganesh Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Alaka Gangadhar 19/11/YYYY Info Map
11 Pangarkar - Borawadi Sushila Shankar Info Map
11 Pangarkar - Borawadi Suman Waman Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Jyoti Vinayak Info Map
11 Pangarkar - Borawadi Mathura Kashinath Info Map
11 Pangarkar - Borawadi Sundara Kashinath Info Map
11 Pangarkar - Borawadi Vimal Kashinath Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Surekha Madhukar 04/09/YYYY Info Map
12 Pangarkar - Borawadi Shobha Bhaskar 20/04/YYYY Info Map
8 Pangarkar - Jambhulpada Saraswati Krishnaji Info Map
10 Pangarkar - Jambhulpada Anusuya Moreshwar Info Map
10 Pangarkar - Jambhulpada Leela Moreshwar Info Map
9 Pangarkar - Jambhulpada Chandrabhaga Vasudev Info Map
9 Pangarkar - Jambhulpada Manu Vasudev Info Map
9 Pangarkar - Jambhulpada Krishna Vasudev Info Map
9 Pangarkar - Jambhulpada Kamala Vasudev Info Map
9 Pangarkar - Jambhulpada Dwaraka Vasudev Info Map
10 Pangarkar - Jambhulpada Malati Gajanan Info Map
10 Pangarkar - Jambhulpada Shakuntala Gajanan Info Map
10 Pangarkar - Jambhulpada Vijaya Krishnaji Info Map
10 Pangarkar - Jambhulpada Charushila Krishnaji Info Map
9 Pangarkar - Jambhulpada Gangu Gopal Info Map
9 Pangarkar - Jambhulpada Dhondu Gopal Info Map
10 Pangarkar - Jambhulpada Sushila Anant Info Map
10 Pangarkar - Jambhulpada Leela Anant Info Map
9 Pangarkar - Jambhulpada Sindhu Govind Info Map
7 Pangarkar Ladghar Vijaya Govind 07/04/YYYY Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Pushpa Purushottam 17/04/YYYY Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Usha Purushottam 04/04/YYYY Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Asha Purushottam 28/02/YYYY Info Map
8 Palashet Nagaon Apte Gangu Balkrishna Info Map
8 Palashet Nagaon Apte Ambu Balkrishna Info Map
8 Palashet Nagaon Apte Yamu Balkrishna Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Leela Shankar Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Tara Shankar Info Map
10 Palashet Nagaon Apte Meena Krishnaji Info Map
10 Palashet Nagaon Apte Jayashree Dattatray 20/03/YYYY Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Indumati Sadashiv Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Vimal Sadashiv Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Kamal Sadashiv Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Malati Sadashiv Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Sumati Sadashiv 06/06/1932 Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Sushila Sadashiv 09/04/1935 Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Prabha Sadashiv 09/01/YYYY Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Shalan Sadashiv Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Shashikala Ganesh Info Map
9 Palashet Nagaon Apte Sudha Ganesh Info Map
10 Palashet Nagaon Apte Kunda Shankar 11/06/YYYY Info Map
10 Palashet Nagaon Apte Kumudini Shankar 19/09/YYYY Info Map
10 Palashet Nagaon Apte Vidula Shankar 18/05/YYYY Info Map
15 Velamb - Elder Branch Kusa Damodar Info Map
17 Velamb - Elder Branch Yamuna Kashinath 11/07/YYYY Info Map
17 Velamb - Elder Branch Leela Jagannath 03/06/YYYY Info Map
17 Velamb - Elder Branch Shakuntala Jagannath 15/03/YYYY Info Map
17 Velamb - Elder Branch Kusum Jagannath Info Map
17 Velamb - Elder Branch Kunda Jagannath Info Map
17 Velamb - Elder Branch Shashikala Jagannath 28/02/YYYY Info Map
17 Velamb - Elder Branch Shaila Jagannath 20/08/YYYY Info Map
15 Velamb - Elder Branch Laxmi Dattatray Info Map
16 Velamb - Elder Branch Krishna Gopal Info Map
16 Velamb - Elder Branch Venu Gopal Info Map
16 Velamb - Elder Branch Devi Gopal Info Map
14 Velamb - Elder Branch Banu Viththal Info Map
16 Velamb - Elder Branch Sonu Krishnaji Info Map
16 Velamb - Elder Branch Venu Krishnaji Info Map
16 Velamb - Elder Branch Shankuntala Krishnaji Info Map
17 Velamb - Elder Branch Sudha Govind Info Map
17 Velamb - Elder Branch Manda Govind Info Map
17 Velamb - Elder Branch Malati Govind Info Map
16 Velamb - Elder Branch Champu Ramchandra Info Map
17 Velamb - Elder Branch Rohini Dattatray Info Map
17 Velamb - Elder Branch Chitra Dattatray Info Map
17 Velamb - Elder Branch Sundar Dattatray Info Map
17 Velamb - Elder Branch Kishori Dattatray Info Map
15 Velamb - Elder Branch Krishna Pandurang Info Map
15 Velamb - Elder Branch Ambu Pandurang Info Map
17 Velamb - Elder Branch Malati Moreshwar Info Map
15 Velamb - Elder Branch Subhadra Moreshwar Info Map
16 Velamb - Younger Branch Chandra Vishnu Info Map
16 Velamb - Younger Branch Thaku Vishnu Info Map
16 Velamb - Younger Branch Sai Vishnu Info Map
16 Velamb - Younger Branch Shanta Vishnu Info Map
17 Velamb - Younger Branch Krishna Shankar Info Map
17 Velamb - Younger Branch Leela Shankar Info Map
17 Velamb - Younger Branch Sudha Shankar Info Map
16 Velamb - Younger Branch Padmavati Dattatray Info Map
16 Velamb - Younger Branch Induamti Dattatray Info Map
16 Velamb - Younger Branch Vimal Dattatray Info Map
16 Velamb - Younger Branch Sindhu Dattatray Info Map
16 Velamb - Younger Branch Malati Dattatray Info Map
16 Velamb - Younger Branch Kalawati Dattatray Info Map
16 Velamb - Younger Branch Shobhana Jagannath Info Map
16 Velamb - Younger Branch Mangala Jagannath Info Map
15 Velamb - Younger Branch Durga Krishnaji Info Map
16 Velamb - Younger Branch Dwaraka Raghunath Info Map
16 Velamb - Younger Branch Narmada Ganesh Info Map
16 Velamb - Younger Branch Bheema Ganesh Info Map
16 Velamb - Younger Branch Pushpalata Ganesh Info Map
14 Velamb - Younger Branch Durga Chintamani Info Map
14 Velamb - Younger Branch Ambu Chintamani Info Map
14 Velamb - Younger Branch Yamuna Chintamani Info Map
14 Velamb - Younger Branch Yamuna Chintamani Info Map
14 Velamb - Younger Branch Venu Chintamani Info Map
14 Velamb - Younger Branch Thaku Chintamani Info Map
16 Velamb - Younger Branch Usha Gajanan 05/05/YYYY Info Map
14 Malan - Elder Branch - 1 Dwaraka Appaji Info Map
14 Malan - Elder Branch - 1 Bahina Appaji Info Map
14 Malan - Elder Branch - 1 Bhagirathi Appaji Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Radha Trimbak Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Anusuya Keshav Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Vatsala Keshav Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Narmada Keshav Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Pushpa Kashinath Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Kalavati Kashinath Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Usha Kashinath Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Mandakini Vishnu Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Mangal Vasant Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Sandhya Chintamani Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Leela Sadashiv Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Shailaja Shivaram 07/09/YYYY Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Alaka Shivaram 22/05/YYYY Info Map
14 Malan - Elder Branch - 1 Seeta Vasudev Info Map
14 Malan - Elder Branch - 1 Krishna Vasudev Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Kumudini Mahadev 24/10/1932 Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Vatsala Viththal Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Kamala Viththal Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Vijaya Shrikrishna 27/09/YYYY Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Ambu Janardan Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Shashikala Ravishankar 29/10/YYYY Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Bharati Ravishankar 16/06/YYYY Info Map
17 Malan - Elder Branch - 1 Maya Sharachchandra 01/06/YYYY Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Vidya Anant 16/04/YYYY Info Map
14 Malan - Elder Branch - 1 Mai Pandurang Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Shanta Raghunath Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Malati Raghunath Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Saral Raghunath 13/01/YYYY Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Shashikala Raghunath 14/12/YYYY Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Kashi Vinayak 16/07/1917 Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Anusuya Vinayak 16/12/1919 Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Taramati Vinayak 02/07/1922 Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Pushpa Dinakar 03/07/YYYY Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Pratibha Dinakar 20/10/YYYY Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Vinaya Prabhakar 28/11/YYYY Info Map
16 Malan - Elder Branch - 1 Vidya Prabhakar 08/04/1957 Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Sindhu Waman Info Map
12 Malan - Elder Branch - 1 Durga Visaji Info Map
15 Malan - Elder Branch - 1 Leela Ganesh Info Map
15 Malan - Middle Branch - 1 Sushila Ganesh Info Map
16 Malan - Middle Branch - 1 Shailaja Jagannath 19/02/YYYY Info Map
16 Malan - Middle Branch - 1 Neelima Jagannath 10/06/YYYY Info Map
16 Malan - Middle Branch - 1 Nisha Jagannath 29/05/YYYY Info Map
16 Malan - Middle Branch - 1 Rohini Jagannath 19/11/YYYY Info Map
10 Malan - Middle Branch - 2 Anandi Raghunath Info Map
10 Malan - Middle Branch - 2 Parvati Raghunath Info Map
10 Malan - Middle Branch - 2 Unknown Raghunath Info Map
12 Malan - Middle Branch - 2 Ahilya Madhav Info Map
14 Malan - Middle Branch - 2 Aau Chintamani 15/01/1912 Info Map
14 Malan - Middle Branch - 2 Narmada Vishwanath Info Map
14 Malan - Middle Branch - 2 Sushila Vishwanath Info Map
14 Malan - Middle Branch - 2 Vasantgauri Vishwanath Info Map
12 Malan - Middle Branch - 2 Unknown Trimbak Info Map
14 Malan - Middle Branch - 2 Venu Vishnu Info Map
14 Malan - Middle Branch - 2 Yesu Vishnu Info Map
13 Malan - Middle Branch - 2 Krishna Sadashiv Info Map
14 Malan - Middle Branch - 2 Rama Govind Info Map
14 Malan - Younger Branch - 1 Chandrabhaga Moreshwar Info Map
15 Malan - Younger Branch - 1 Prabhavati Purushottam Info Map
14 Malan - Younger Branch - 1 Jayanti Keshav Info Map
14 Malan - Younger Branch - 1 Mathura Keshav Info Map
15 Malan - Younger Branch - 1 Nalini Sadashiv 30/09/YYYY Info Map
15 Malan - Younger Branch - 1 Sushila Sadashiv 02/08/YYYY Info Map
14 Malan - Younger Branch - 1 Yamu Shridhar Info Map
14 Malan - Younger Branch - 1 Tara Shridhar Info Map
14 Malan - Younger Branch - 1 Sindhu Shridhar Info Map
14 Malan - Younger Branch - 1 Sumati Shridhar Info Map
14 Malan - Younger Branch - 1 Nirmala Shridhar Info Map
14 Malan - Younger Branch - 1 Vatsala Shridhar Info Map
15 Malan - Younger Branch - 1 Sulabha Parashuram Info Map
15 Malan - Younger Branch - 1 Sunanda Parashuram Info Map
15 Malan - Younger Branch - 1 Shalini Shrikrishna 27/07/YYYY Info Map
15 Malan - Younger Branch - 1 Meera Shrikrishna 28/11/YYYY Info Map
15 Malan - Younger Branch - 1 Vasanti Shrikrishna 27/04/YYYY Info Map
15 Malan - Younger Branch - 1 Asilata Anant 20/11/YYYY Info Map
15 Malan - Younger Branch - 1 Nilima Anant 11/10/YYYY Info Map
8 Boragaon - Malakapur Uma Ramrao Info Map
8 Boragaon - Malakapur Salu Ramrao Info Map
11 Boragaon - Malakapur Indira Keshav Info Map
11 Boragaon - Malakapur Anusuya Keshav Info Map
11 Boragaon - Malakapur Mathura Keshav Info Map
11 Boragaon - Malakapur Rangu Keshav Info Map
12 Boragaon - Malakapur Kumudini Balkrishna Info Map
12 Boragaon - Malakapur Vijaya Balkrishna Info Map
12 Boragaon - Malakapur Devayani Kamalakar 05/04/YYYY Info Map
12 Boragaon - Malakapur Sundar Mahadev Info Map
12 Boragaon - Malakapur Kashi Mahadev Info Map
13 Boragaon - Malakapur Nalini Laxman Info Map
13 Boragaon - Malakapur Mangala Laxman Info Map
13 Boragaon - Malakapur Sulabha Laxman 20/09/YYYY Info Map
11 Boragaon - Mumbai Alaka Sadashiv Info Map
11 Boragaon - Mumbai Yamuna Sadashiv Info Map
11 Boragaon - Mumbai Chandra Sadashiv Info Map
12 Boragaon - Mumbai Nalini Narayan 06/06/YYYY Info Map
12 Boragaon - Mumbai Shalini Narayan 29/08/YYYY Info Map
12 Boragaon - Mumbai Kunda Narayan 08/07/YYYY Info Map
10 Boragaon - Mumbai Gangu Ravaji Info Map
10 Boragaon - Mumbai Seeta Ravaji Info Map
10 Boragaon - Mumbai Mathu Ravaji Info Map
10 Boragaon - Mumbai Bayo Ravaji Info Map
11 Boragaon - Mumbai Shakuntala Dinakar Info Map
11 Boragaon - Mumbai Ahilya Dinakar Info Map
10 Boragaon - Mumbai Anusuya Sitaram Info Map
10 Boragaon - Mumbai Mukta Sitaram Info Map
2 Boragaon - Badode Mumbai Unknown Krishnaji Info Map
2 Boragaon - Badode Mumbai Unknown Krishnaji Info Map
3 Boragaon - Badode Mumbai Babi Gopal Info Map
3 Boragaon - Badode Mumbai Shanta Gopal Info Map
3 Boragaon - Badode Mumbai Bani Gopal Info Map
7 Shivane - Varandha Annapurna Kashinath Info Map
9 Shivane - Varandha Manakarnika Sadashiv Info Map
8 Shivane Salu Bhikaji Info Map
8 Shivane Mathura Bhikaji Info Map
9 Shivane Durga Shridhar Info Map
9 Shivane Bayo Shridhar Info Map
9 Shivane Annapurna Shridhar Info Map
11 Shivane Pratibha Anant 21/09/1949 Info Map
10 Shivane Krishni Ramchandra Info Map
10 Shivane Anusuya Ramchandra Info Map
11 Shivane Prabhavati Hari Info Map
11 Shivane Sulabha Hari Info Map
10 Shivane Ahilya Laxman Info Map
10 Shivane Vimal Laxman Info Map
10 Shivane Kusum Laxman Info Map
10 Shivane Vatsala Krishnaji 14/02/YYYY Info Map
10 Shivane Pramila Krishnaji Info Map
10 Shivane Sushila Krishnaji Info Map
10 Shivane Mangala Krishnaji Info Map
9 Shivane Thaku Govind Info Map
9 Shivane Kashi Govind Info Map
9 Shivane Dwaraka Govind Info Map
10 Shivane Awadi Shripad Info Map
10 Shivane Thaki Shripad Info Map
11 Shivane Gangu Mahadev Info Map
11 Shivane Narmada Mahadev Info Map
11 Shivane Shakuntala Mahadev Info Map
11 Shivane Vitha Mahadev Info Map
11 Shivane Vimal Mahadev Info Map
12 Shivane Mohini Anant 23/06/YYYY Info Map
9 Bamanoli - Shivane Yashoda Moroba Info Map
9 Bamanoli - Shivane Venu Waman Info Map
10 Bamanoli - Shivane Subhadra Gajanan Info Map
10 Bamanoli - Shivane Ambu Parasharam Info Map
10 Bamanoli - Shivane Malati Parasharam Info Map
10 Bamanoli - Shivane Chhabu Daji Info Map
10 Bamanoli - Shivane Kamala Shankar Info Map
10 Bamanoli - Shivane Shashikala Shankar Info Map
10 Bamanoli - Shivane Nalini Shankar Info Map
10 Bamanoli - Shivane Mathura Balkrishna Info Map
10 Bamanoli - Shivane Renuka Balkrishna Info Map
10 Bamanoli - Shivane Rangu Balkrishna Info Map
11 Bamanoli - Shivane Vijaya Viththal Info Map
9 Bamanoli - Shivane Yamuna Kashinath Info Map
12 Bamanoli - Shivane Sudha Sadashiv Info Map
9 Bamanoli - Shivane Kumudini Shridhar Info Map
9 Bamanoli - Shivane Janaki Shridhar Info Map
10 Bamanoli - Shivane Rangu Atmaram Info Map
10 Bamanoli - Shivane Shakuntala Atmaram Info Map
10 Bamanoli - Shivane Sushila Atmaram Info Map
10 Bamanoli - Shivane Indu Atmaram Info Map
11 Bamanoli - Shivane Kumud Yashawant 27/07/YYYY Info Map
14 Kolathare - Badlapur Elder Branch Durga Govind Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Yamu Damodar Info Map
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Godavari Narayan Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Chimi Shankar Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Kashi Shridhar Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Sharayu Shridhar Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Shanta Shridhar Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Anusuya Parasharam Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Ambu Parasharam Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Tara Parasharam Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Sundara Gopal Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Shashikala Dattatray Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Kusum Dattatray Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Leela Raghunath Info Map
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Awadi Ramchandra Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Chandrakala Ramakant Info Map
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Vishakha Manohar 11/11/YYYY Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Yamuna Bhaskar Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Shakuntala Padmakar Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Shailaja Padmakar Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Kunda Narayan Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Jayashree Divakar 18/06/1947 Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Kalindi Divakar 26/02/YYYY Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Asha Divakar 02/12/YYYY Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Neelakshi Divakar Info Map
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Dwaraka Vinayak Info Map
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Venu Vinayak Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Avantika Sadashiv 10/03/1915 Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Indu Sadashiv Info Map
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Unknown Ganesh Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Banu Divakar Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Chandu Divakar Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Sonu Keshav Info Map
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Susheela Keshav Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Mandakini Moreshwar 19/11/YYYY Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Pramodini Vinayak Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Shanta Vinayak Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Sushma Vinayak Info Map
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Sunila Suresh Info Map
13 Kolathare - Badlapur Younger Branch Varu Ballal Info Map
13 Kolathare - Badlapur Younger Branch Manu Ballal Info Map
13 Kolathare - Badlapur Younger Branch Thaku Ballal Info Map
13 Kolathare - Badlapur Younger Branch Venu Ballal Info Map
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Venu Vishwanath Info Map
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Sakhu Vishwanath Info Map
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Sai Vishwanath Info Map
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Chingu Vishwanath Info Map
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Bhiku Kashinath Info Map
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Salu Kashinath Info Map
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Bheema Kashinath Info Map
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Manakarnika Waman Info Map
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Yesu Krishna Info Map
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Thaku Krishna Info Map
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Yamu Krishna Info Map
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Gangu Prabhakar 29/08/1891 Info Map
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Kashi Prabhakar Info Map
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Salu Prabhakar Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Usha Madhav 10/01/1916 Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Prabha Madhav Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Tara Madhav Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Vidyagauri Bhagawan 13/08/1923 Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Vidyadevi Bhagawan 24/02/1933 Info Map
17 Kolathare - Badlapur Younger Branch Shree Vidyasagar 14/12/YYYY Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Sulabha Waman 17/08/1928 Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Sulochana Waman 24/03/YYYY Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Sunanda Waman 04/06/YYYY Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Mangala Madhusudan 30/06/1932 Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Pradnya Madhusudan 30/10/YYYY Info Map
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Kondu Balawant Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Sudha Trimbak Info Map
18 Kolathare - Badlapur Younger Branch Anita Anil 16/08/YYYY Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Leela Laxman Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Kamal Laxman Info Map
17 Kolathare - Badlapur Younger Branch Kranti Suresh 01/07/YYYY Info Map
17 Kolathare - Badlapur Younger Branch Kalyani Suresh 01/01/YYYY Info Map
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Vimal Ramchandra Info Map
15 Kolathare - Trambakeshwar Uma Vinayak Info Map
16 Kolathare - Trambakeshwar Shakuntala Raghunath Info Map
16 Kolathare - Trambakeshwar Indira Raghunath Info Map
16 Kolathare - Trambakeshwar Leela Raghunath Info Map
17 Kolathare - Trambakeshwar Vimal Dhundiraj Info Map
17 Kolathare - Trambakeshwar Susheela Dhundiraj Info Map
17 Kolathare - Trambakeshwar Vijaya Dhundiraj Info Map
17 Kolathare - Trambakeshwar Yamu Yashawant Info Map
17 Kolathare - Trambakeshwar Leela Yashawant Info Map
17 Kolathare - Trambakeshwar Prabha Yashawant Info Map
17 Kolathare - Trambakeshwar Kusum Yashawant Info Map
17 Kolathare - Trambakeshwar Shanta Yashawant Info Map
17 Kolathare - Trambakeshwar Asha Yashawant Info Map
16 Kolathare - Anagaon Kumud Bhikaji Info Map
17 Kolathare - Anagaon Shailaja Dattatray 16/05/YYYY Info Map
16 Kolathare - Anagaon Sai Harabhat Info Map
16 Kolathare - Anagaon Kashi Trimbak Info Map
17 Kolathare - Anagaon Yamu Sitaram Info Map
17 Kolathare - Anagaon Yesu Sitaram Info Map
17 Kolathare - Anagaon Krishni Sitaram Info Map
17 Kolathare - Anagaon Indu Sitaram Info Map
17 Kolathare - Anagaon Shakuntala Sitaram Info Map
18 Kolathare - Anagaon Susheela Viththal Info Map
18 Kolathare - Anagaon Kamal Viththal Info Map
18 Kolathare - Anagaon Alaka Vinayak Info Map
18 Kolathare - Anagaon Rekha Vinayak Info Map
18 Kolathare - Anagaon Shashikala Viththal Info Map
18 Kolathare - Anagaon Kunda Viththal Info Map
18 Kolathare - Anagaon Shanta Viththal Info Map
16 Kolathare - Anagaon Gharu Vishnu Info Map
16 Kolathare - Anagaon Anu Vishnu Info Map
16 Kolathare - Anagaon Avadi Vishnu Info Map
17 Kolathare - Anagaon Draupadi Keshav 07/03/1922 Info Map
17 Kolathare - Anagaon Ahilya Keshav Info Map
18 Kolathare - Anagaon Kusum Gopal Info Map
18 Kolathare - Anagaon Suman Gopal Info Map
18 Kolathare - Anagaon Prabhavati Gopal Info Map
18 Kolathare - Anagaon Pratibha Gopal Info Map
16 Kolathare - Anagaon Maina Govind Info Map
16 Kolathare - Anagaon Chandra Govind Info Map
16 Kolathare - Anagaon Yesu Vinayak Info Map
16 Kolathare - Anagaon Namu Vinayak Info Map
17 Kolathare - Anagaon Durga Mahadev Info Map
18 Kolathare - Anagaon Mandakini Chintamani 13/10/YYYY Info Map
18 Kolathare - Anagaon Shashikala Chintamani 30/09/YYYY Info Map
17 Kolathare - Anagaon Shanta Vishwanath Info Map
18 Kolathare - Anagaon Rekha Kashinath Info Map
18 Kolathare - Anagaon Asha Kashinath Info Map
17 Kolathare - Anagaon Shakuntala Shankar Info Map
17 Kolathare - Anagaon Susheela Shankar Info Map
17 Kolathare - Anagaon Pramila Shankar Info Map
17 Kolathare - Anagaon Sumati Narayan Info Map
17 Kolathare - Anagaon Vimal Narayan Info Map
17 Kolathare - Anagaon Kamal Narayan Info Map
17 Kolathare - Anagaon Pushpa Narayan Info Map
17 Kolathare - Anagaon Prabha Narayan Info Map
17 Kolathare - Anagaon Malati Narayan Info Map
14 Kolathare - Onkareshwar Pune Sindhu Waman Info Map
14 Kolathare - Onkareshwar Pune Yamu Waman Info Map
14 Kolathare - Onkareshwar Pune Vitha Waman Info Map
14 Kolathare - Onkareshwar Pune Chimana Waman Info Map
14 Kolathare - Onkareshwar Pune Dwaraka Waman Info Map
15 Kolathare - Onkareshwar Pune Banu Narayan Info Map
15 Kolathare - Onkareshwar Pune Venu Narayan Info Map
15 Kolathare - Onkareshwar Pune Subhadra Narayan Info Map
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Arundhati Govind 01/09/1927 Info Map
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Nalini Govind 29/10/1929 Info Map
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Shalini Govind 10/04/1932 Info Map
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Kumud Krishnaji 18/08/YYYY Info Map
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Lata Krishnaji Info Map
15 Kolathare - Onkareshwar Pune Tara Ganesh Info Map
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Rajani Vishnu Info Map
17 Kolathare - Onkareshwar Pune Hemalata Anil 15/05/YYYY Info Map
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Mandakini Raghunath Info Map
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Shamala Raghunath Info Map
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Meenakshi Raghunath 02/03/YYYY Info Map
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Ratnaprabha Raghunath 30/06/YYYY Info Map
15 Kolathare - Onkareshwar Pune Shanti Shankar Info Map
7 Bagaburondi - Kurundawad Ganga Ganesh Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Sindhu Ramchandra Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Warana Ramchandra Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Narmada Ramchandra Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Indira Govind Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Anasuya Govind Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Shanta Govind Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Leela Shankar 26/10/1921 Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Kashi Shankar 19/09/1923 Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Vatsala Madhav 03/01/1924 Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Janhavi Madhav 23/09/1926 Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Nalini Madhav 10/08/1929 Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Indu Madhav 19/12/YYYY Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Shashikala Madhav 14/12/YYYY Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Manik Madhav 02/04/YYYY Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Asha Madhav 01/06/YYYY Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Manu Vishnu Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Yamu Vishnu Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Tai Vishnu Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Gangu Vishnu Info Map
8 Bagaburondi - Kurundawad Venu Krishnaji Info Map
8 Bagaburondi - Kurundawad Ganga Krishnaji Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Godavari Chintamani Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Durga Chintamani Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Manakarnika Chintamani Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Mathura Chintamani Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Kamala Chintamani Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Dwaraka Chintamani 31/01/1910 Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Sheela Shrihari 23/01/YYYY Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Pushpa Shrihari 06/07/YYYY Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Meena Shrihari 19/11/YYYY Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Lata Janardan 24/08/YYYY Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Madhavi Gajanan Info Map
9 Bagaburondi - Kurundawad Shakuntala Sadashiv 01/07/1925 Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Charushila Dattatray Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Madhubala Purushottam 29/03/YYYY Info Map
10 Bagaburondi - Kurundawad Jayashree Purushottam 21/09/YYYY Info Map
12 Bagaburondi - Phadanis Kamal Ganesh Info Map
12 Bagaburondi - Phadanis Shakuntala Ganesh Info Map
13 Bagaburondi - Phadanis Usha Gangadhar 23/12/YYYY Info Map
13 Bagaburondi - Phadanis Rajani Gangadhar 27/05/YYYY Info Map
13 Bagaburondi - Phadanis Lalita Gangadhar 02/10/YYYY Info Map
13 Bagaburondi - Phadanis Tara Gangadhar 25/04/YYYY Info Map
13 Bagaburondi - Phadanis Shaila Gangadhar 24/02/YYYY Info Map
10 Bagaburondi - Phadanis Bahina Pandurang Info Map
11 Bagaburondi - Phadanis Nirmala Shankar Info Map
12 Bagaburondi - Phadanis Jayashree Gangadhar Info Map
11 Bagaburondi - Phadanis Meena Janardan Info Map
11 Bagaburondi - Phadanis Vijaya Janardan 12/10/YYYY Info Map
11 Bagaburondi - Phadanis Mangala Janardan 08/09/YYYY Info Map
10 Bagaburondi - Phadanis Yesu Narayan Info Map
10 Bagaburondi - Phadanis Bali Narayan Info Map
11 Bagaburondi - Varasai Krishna Ganesh Info Map
11 Bagaburondi - Varasai Kamal Ganesh Info Map
11 Bagaburondi - Varasai Venu Ganesh Info Map
11 Bagaburondi - Varasai Leela Ganesh Info Map
11 Bagaburondi - Varasai Sindhu Ganesh Info Map
12 Bagaburondi - Varasai Nalini Hari Info Map
10 Bagaburondi - Varasai Unknown Hari Info Map
10 Bagaburondi - Varasai Unknown Hari Info Map
10 Bagaburondi - Varasai Unknown Hari Info Map
11 Bagaburondi - Varasai Leela Bhaskar Info Map
11 Bagaburondi - Varasai Bana Bhaskar Info Map
10 Bagaburondi - Varasai Gangu Vishnu Info Map
10 Bagaburondi - Varasai Yesu Vishnu Info Map
9 Bagaburondi - Varasai Yamuna Pandurang Info Map
9 Bagaburondi - Varasai Salu Pandurang Info Map
9 Bagaburondi - Varasai Sai Pandurang Info Map
10 Bagaburondi - Varasai Sindhu Narayan Info Map
11 Bagaburondi - Varasai Durga Vaijanath Info Map
11 Bagaburondi - Varasai Sudha Vaijanath Info Map
10 Bagaburondi - Varasai Maina Trimbak Info Map
10 Bagaburondi - Varasai Kamal Trimbak Info Map
10 Bagaburondi - Varasai Varanashi Trimbak Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Shubhangi Anant Info Map
10 Bagaburondi - Pune Itage Maina Laxman Info Map
10 Bagaburondi - Pune Itage Yogabai Govind Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Chandrabhaga Raghunath Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Shanta Raghunath Info Map
12 Bagaburondi - Pune Itage Sulabha Purushottam Info Map
12 Bagaburondi - Pune Itage Rohini Purushottam Info Map
12 Bagaburondi - Pune Itage Vidya Narayan Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Venu Jagannath Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Durga Jagannath Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Ambu Jagannath Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Godavari Jagannath Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Leela Jagannath Info Map
10 Bagaburondi - Pune Itage Anasuya Dhondopant Info Map
10 Bagaburondi - Pune Itage Laxmi Keshav Info Map
10 Bagaburondi - Pune Itage Bali Keshav Info Map
10 Bagaburondi - Pune Itage Manu Keshav Info Map
10 Bagaburondi - Pune Itage Kusum Keshav Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Anjali Gurunath 06/03/YYYY Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Sharayu Ranganath Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Sonu Ranganath Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Manu Ranganath Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Shalu Ranganath Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Sudha Ranganath Info Map
11 Bagaburondi - Pune Itage Sundara Ranganath Info Map
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Smita Aniruddha Info Map
7 Bagaburondi - Kelave Mahim Purshpalata Sakharam 07/01/YYYY Info Map
6 Bagaburondi - Kelave Mahim Mathu Vasudev Info Map
6 Bagaburondi - Kelave Mahim Durga Vasudev Info Map
6 Bagaburondi - Kelave Mahim Chandra Vasudev Info Map
7 Bagaburondi - Kelave Mahim Asha Yashawant 28/04/YYYY Info Map
7 Bagaburondi - Kelave Mahim Pratibha Yashawant Info Map
7 Bagaburondi - Kelave Mahim Kamalini Gajanan Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 1 Leela Moreshwar 22/11/1908 Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 1 Shanta Moreshwar 27/07/1915 Info Map
12 Hedavi - Hedavi - 1 Smita Ravindra 15/08/YYYY Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 1 Susheela Gangadhar Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 1 Bharati Vinayak 12/07/YYYY Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 1 Ranjana Vinayak 12/10/YYYY Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 1 Mangala Govind 22/09/YYYY Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 1 Shashikala Keshav Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 1 Mandakini Keshav Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 1 Malati Purushottam Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 1 Indu Purushottam Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 1 Sindhu Purushottam 10/05/YYYY Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 1 Gangu Dattatray Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 2 Manorama Hari Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 2 Shaila Dattatray 29/08/YYYY Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 2 Shyamala Dattatray 16/12/YYYY Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 2 Pramodini Sitaram Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 2 Kusum Sitaram 27/09/1931 Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 2 Bebi Sitaram 29/05/YYYY Info Map
8 Hedavi - Hedavi - 3 Dwaraka Keshav Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 3 Durga Hari Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 3 Godavari Hari Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 3 Awadi Hari Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 3 Vimal Vinayak 15/02/YYYY Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 3 Yesu Purushottam Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 3 Manu Purushottam Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 3 Yamu Purushottam Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 3 Indu Shankar Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 3 Kusum Shankar Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 3 Sindhu Shankar Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 3 Kamal Shankar Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 3 Malati Dattatray Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 3 Sharayu Dattatray Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 3 Vimal Dattatray Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 3 Manda Dattatray Info Map
11 Pangarkar - Kakartale Mahad Surekha Balawant Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 4 Godavari Gangadhar Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 4 Mathura Gangadhar Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 4 Kashi Gangadhar Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 4 Sudha Balkrishna Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 4 Durga Ramchandra Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 4 Gangu Ramchandra Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 4 Sonu Vishnu Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 4 Vijaya Vishnu Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 5 Jiu Balkrishna Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 5 Champu Shankar Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Pratibha Shantaram 06/03/YYYY Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Padma Madhav Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Usha Madhav Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 5 Nalini Muralidhar Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 5 Gangu Gopal Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 5 Seeta Gangadhar Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 5 Yashoda Gangadhar Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 5 Tara Gangadhar Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 5 Asha Anant 16/09/YYYY Info Map
8 Hedavi - Hedavi - 5 Krishna Hari Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 5 Pramila Kashinath Info Map
7 Hedavi - Hedavi - 5 Bagu Ganeshbhat Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 5 Dwaraka Vishnu Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 5 Suman Vishnu Info Map
9 Hedavi - Hedavi - 5 Venu Nagesh Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 5 Jani Kushabhau Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 5 Thaku Kushabhau Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 5 Yamu Kushabhau Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 5 Shanta Kushabhau Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Ahilya Waman Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Kunda Ramchandra Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Lalita Shrikrishna Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Shakuntala Gopal Info Map
10 Hedavi - Hedavi - 5 Sakhu Mahadev Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Susheela Dattatray 14/06/1927 Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Vatsala Dattatray Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Shashikala Dattatray 30/08/YYYY Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Vijaya Dattatray Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 5 Tara Narayan Info Map
7 Hedavi Rama Anant Info Map
8 Hedavi Tara Nilkanth Info Map
9 Hedavi Vijaya Shantaram Info Map
9 Hedavi Sharayu Shantaram Info Map
8 Palagad Yamuna Sadashiv Info Map
8 Palagad Krishna Sadashiv Info Map
8 Palagad Varu Sadashiv Info Map
10 Palagad Kunda Trimbak 20/12/1938 Info Map
10 Palagad Leena Vinayak 09/06/YYYY Info Map
10 Palagad Meera Ramkrishna 10/02/YYYY Info Map
8 Palagad - Palagad - 3 Manu Ramchandra Info Map
8 Palagad - Palagad - 3 Sundara Ramchandra Info Map
9 Palagad - Palagad - 3 Seeta Vishnu Info Map
10 Palagad - Palagad - 3 Vijaya Shankar 12/06/1930 Info Map
10 Palagad - Palagad - 3 Suhas Shankar 11/09/YYYY Info Map
10 Palagad - Palagad - 3 Nalini Hanumant 26/01/YYYY Info Map
8 Palagad - Palagad - 2 Krishna Sawalaram Info Map
9 Palagad - Palagad - 2 Gangu Nilkanth Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Unknown Muralidhar Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Kamal Muralidhar Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Kusum Muralidhar Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Shanta Prabhakar Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Leela Prabhakar Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Sindhu Prabhakar Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Suman Prabhakar Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Pramila Prabhakar Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Vijaya Prabhakar Info Map
11 Palagad - Palagad - 2 Chitra Kashinath Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Vimal Tukaram Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Sarojini Kamalakar 25/10/YYYY Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Sumati Kamalakar 29/07/YYYY Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Vijaya Kamalakar 25/01/YYYY Info Map
8 Palagad - Palagad - 2 Venu Gangadhar Info Map
8 Palagad - Palagad - 2 Durga Gangadhar Info Map
9 Palagad - Palagad - 2 Ambika Shankar Info Map
9 Palagad - Palagad - 2 Kusum Shankar Info Map
9 Palagad - Palagad - 2 Manu Shankar Info Map
10 Palagad - Palagad - 2 Alaka Laxman 01/06/YYYY Info Map
9 Palagad - Palagad - 1 Dwaraka Kashinath Info Map
9 Palagad - Palagad - 1 Manakarnika Kashinath Info Map
9 Palagad - Palagad - 1 Leela Kashinath Info Map
10 Palagad - Palagad - 1 Suniltara Laxmikant 02/04/YYYY Info Map
10 Palagad - Palagad - 1 Jyotsna Laxmikant 15/12/YYYY Info Map
9 Palagad - Palagad - 1 Shanta Shreedhar Info Map
9 Palagad - Palagad - 4 Sindhu Vinayak Info Map
9 Palagad - Palagad - 4 Kusum Vinayak Info Map
9 Palagad - Palagad - 4 Indu Vinayak Info Map
10 Palagad - Palagad - 4 Meera Muralidhar Info Map
10 Palagad - Palagad - 4 Menaka Muralidhar Info Map
8 Palagad - Palagad - 4 Manu Ramchandra Info Map
8 Palagad - Palagad - 4 Dwaraka Ramchandra Info Map
9 Palagad - Palagad - 4 Leela Yashawant Info Map
9 Palagad - Palagad - 4 Jana Yashawant Info Map
10 Palagad - Palagad - 4 Mangala Balkrishna 14/08/YYYY Info Map
10 Palagad - Palagad - 4 Sumati Balkrishna Info Map
10 Palagad - Palagad - 4 Kamalini Balkrishna Info Map
10 Palagad - Palagad - 4 Priyamvada Madhav Info Map
9 Palagad - Palagad - 4 Lata Vishwanath 10/07/YYYY Info Map
7 Naravan - Mokadam Salu Vasudevbhat Info Map
8 Naravan - Mokadam Sudha Vinayak Info Map
8 Naravan - Mokadam Vitha Vinayak Info Map
8 Naravan - Mokadam Krishni Vinayak Info Map
8 Naravan - Mokadam Suman Kashinath Info Map
8 Naravan - Mokadam Yamuna Dattatray 26/01/1915 Info Map
8 Naravan - Mokadam Usha Dattatray 01/05/YYYY Info Map
9 Naravan - Mokadam Rajani Shankar 03/06/YYYY Info Map
9 Naravan - Mokadam Charusheela Achyut 09/01/YYYY Info Map
8 Naravan - Mokadam Susheela Vasudev Info Map
10 Naravan - Gimhavane Kashi Ramchandrabhat Info Map
9 Naravan - Gimhavane Durga Gopal Info Map
10 Naravan - Gimhavane Chandra Vasudev Info Map
11 Naravan - Gimhavane Shalini Ganesh 21/06/YYYY Info Map
12 Naravan - Gimhavane Chitra Ashok 02/06/YYYY Info Map
11 Naravan - Gimhavane Sharayu Krishnarao 21/07/YYYY Info Map
11 Naravan - Gimhavane Vaijayanti Krishnarao 03/11/YYYY Info Map
12 Naravan - Gimhavane Sunanda Narayan 03/03/YYYY Info Map
12 Naravan - Gimhavane Snehalata Narayan 30/04/YYYY Info Map
12 Naravan - Gimhavane Rajani Narayan 04/04/YYYY Info Map
12 Naravan - Gimhavane Shailaja Narayan 31/12/YYYY Info Map
11 Naravan - Gimhavane Gangu Mahadev 11/05/1904 Info Map
12 Naravan - Gimhavane Pushpalata Ganesh 13/08/YYYY Info Map
12 Naravan - Gimhavane Charulata Ganesh Info Map
10 Naravan - Gimhavane Narmada Ramchandra Info Map
10 Naravan - Gimhavane Draupadi Ramchandra Info Map
12 Naravan - Gimhavane Leela Govind Info Map
12 Naravan - Gimhavane Kamal Shankar Info Map
12 Naravan - Gimhavane Indu Shankar Info Map
11 Naravan - Gimhavane Manu Purushottam Info Map
11 Naravan - Gimhavane Shanta Purushottam Info Map
10 Naravan - Gimhavane Krishna Sitaram 27/09/1912 Info Map
10 Naravan - Gimhavane Subhadra Sitaram 13/11/1914 Info Map
11 Naravan - Gimhavane Leela Pandurang Info Map
11 Naravan - Gimhavane Mangal Pandurang 24/08/YYYY Info Map
11 Naravan - Gimhavane Pratibha Damodar 20/11/YYYY Info Map
10 Naravan - Gimhavane Bheema Sadashiv Info Map
10 Naravan - Gimhavane Krishna Sadashiv Info Map
10 Naravan - Gimhavane Yamuna Ramchandra Info Map
10 Naravan - Gimhavane Kamal Hari Info Map
9 Naravan - Dixit Varanasi Venu Laxman Info Map
10 Naravan - Dixit Varanasi Yesu Dhundiraj Info Map
10 Naravan - Dixit Varanasi Kashi Chintaman Info Map
10 Naravan - Dixit Varanasi Dwaraka Chintaman Info Map
10 Naravan - Dixit Varanasi Mathura Chintaman Info Map
10 Naravan - Dixit Varanasi Malati Chintaman Info Map
10 Naravan - Dixit Varanasi Malati Chintaman Info Map
11 Naravan - Dixit Varanasi Chitra Gajanan Info Map
11 Naravan - Dixit Varanasi Shashikala Gajanan Info Map
11 Naravan - Dixit Varanasi Usha Gajanan Info Map
11 Naravan - Dixit Varanasi Mangala Gajanan Info Map
11 Naravan - Dixit Varanasi Jayashree Gajanan Info Map
11 Naravan - Dixit Varanasi Asha Gopal 26/04/YYYY Info Map
9 Naravan - Dixit Varanasi Unknown Ramashastri Info Map
9 Naravan - Dixit Varanasi Malati Mukund Info Map
7 Naravan - Avalas Jabalpur Kashi Bhaskar Info Map
7 Naravan - Avalas Jabalpur Bali Bhaskar Info Map
8 Naravan - Avalas Jabalpur Mathura Govind Info Map
8 Naravan - Avalas Jabalpur Shanta Govind Info Map
8 Naravan - Avalas Jabalpur Indumati Govind Info Map
9 Naravan - Avalas Jabalpur Malati Narahari Info Map
9 Naravan - Avalas Jabalpur Pushpa Narahari Info Map
9 Naravan - Avalas Jabalpur Prema Raghunath 01/08/YYYY Info Map
10 Naravan - Avalas Jabalpur Snehaprabha Ramchandra 04/07/YYYY Info Map
10 Naravan - Avalas Jabalpur Netraprabha Ramchandra 05/12/YYYY Info Map
8 Naravan - Avalas Jabalpur Shanta Sadashiv 01/01/1932 Info Map
8 Naravan - Avalas Jabalpur Kusum Sadashiv Info Map
8 Naravan - Avalas Jabalpur Malati Sadashiv 12/10/YYYY Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Krishnabai Shrikrishna Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Kusum Shrikrishna Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Anusuya Shrikrishna Info Map
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Vasumati Shrikrishna Info Map
11 Palagad Aditi Avinash Info Map
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Anupama Eknath 21/07/YYYY Info Map
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Rajashree Janardan Info Map
11 Bagaburondi - Kurundawad Neha Shashikant 29/07/YYYY Info Map
14 Mahadaji Khanderao Sampada Suresh Info Map
12 Bagaburondi - Pune Itage Chhaya Prabhakar 23/04/YYYY Info Map
12 Bagaburondi - Pune Itage Tejaswini Prabhakar 11/03/YYYY Info Map
12 Bagaburondi - Pune Itage Seema Prabhakar 24/02/YYYY Info Map
12 Bagaburondi - Pune Itage Padma Laxman 23/07/YYYY Info Map
12 Bagaburondi - Pune Itage Poornima Laxman 20/07/YYYY Info Map
10 Pangarkar - Guhagar Rashmi Arun 12/09/YYYY Info Map
10 Pangarkar - Guhagar Minal Ramchandra 15/12/YYYY Info Map
10 Pangarkar - Guhagar Madhura Ramchandra 19/07/YYYY Info Map
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Madhuri Madhukar Info Map
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Bhagyashree Chintamani Info Map
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Vaidehi Vishwanath 27/12/YYYY Info Map
12 Bamanoli - Pune Shanivar Peth Prajakta Shirish 29/08/YYYY Info Map
11 Bamanoli - Shivane Shaila Shripad 30/07/YYYY Info Map
19 Velamb - Younger Branch Nandinee Jaydeep Info Map
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Shubhangi Ramesh 27/08/YYYY Info Map
12 Hedavi - Hedavi - 5 Mamta Ravindra 01/08/YYYY Info Map
11 Hedavi - Hedavi - 2 Ratna Kishor 08/08/YYYY Info Map
12 Boragaon - Mumbai Sujata Narayan Info Map
12 Boragaon - Mumbai Surekha Narayan Info Map
12 Boragaon - Mumbai Saroj Gajanan 31/12/YYYY Info Map
14 Mahadaji Khanderao Gauri Milind Info Map