OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:

संपर्क

कुल प्रमुख

श्री. रघुवीर ओक

श्री. रघुवीर ओक

ठाणे जिल्हा

श्री. सुहास चि. ओक

'समृद्धी', पेंडसे नगर, रस्ता - ५, डोंबिवली (पूर्व) - ४२१२०१
भ्रमणध्वनी - ९९८७३७०६४७

 

श्री. गिरीश ए. ओक

'चैतन्य', ब्राह्मण आळी, बदलापूर - ४२१५०४
भ्रमणध्वनी - ९८३३५१५९७८

 

श्री. अलोक श. ओक

ठाणे (प.)
भ्रमणध्वनी - - ९८३३६०९५९६

सौ. अंजली प्र. ओक

१०१, कपिलवस्तू क्र. २, कोलबाड रोड, प्रताप सिनेमाजवळ, ठाणे - ४००६०२
भ्रमणध्वनी - ९२२१३७९७७८

श्री. अमर ज. ओक

गोडसे वाडा, टिळक चौक, कल्याण
भ्रमणध्वनी - ९९२०९६५३६३

पुणे

श्री. यशवंतराव ओक

बिबवेवाडी, सातारा-पुणे रस्ता, पुणे
भ्रमणध्वनी - ९८२३३६७७२७

 

श्री. सुरेंद्र ओक

सिंहगड रस्ता, पुणे
भ्रमणध्वनी - ९८२३००७४०६

 

श्री. आनंद ओक

कोथरूड पुणे
भ्रमणध्वनी - ९८२२१८६१३३

मुंबई

श्री. संजय श्री. ओक

१६८ - जी, तळ मजला, वैद्य वाडी, ठाकुरद्वार, मुंबई ४००००२
भ्रमणध्वनी - ९९२०५९७०८३

 

सौ. श्रुती स. ओक

१४/२, डर्बी मेन्शन, लेडी जमशेदजी रोड, माहीम, मुंबई - ४०००१६
भ्रमणध्वनी -

 

सौ. मानसी अ. ओक

१२०४, गॅलॅक्सी सृष्टी कॉंप्लेक्स, साकीविहार रोड, एल ऍण्ड टी गेट ७ समोर, पवई, मुंबई - ४०००७२
भ्रमणध्वनी - ९९२०८५७४८६

श्री. भूषण वि. ओक

दुसरा मजला, खोली. क्र. ८६, ईस्माईल (महावीर सुख), दादर (पू.), मुंबई - ४०००१४
भ्रमणध्वनी - ९९६७३४६४९०

श्री. अविनाश अ. ओक

४७, विशाल कोकण सोसायटी, पोलीस स्टेशनसमोर, स्वामी विवेकानंद रोड, कांदिवली (प.), मुंबई - ४०००६७
भ्रमणध्वनी - ९९६७७१३०३८

श्री. शशिकांत वा. ओक.

ए-१५, अवंतिका सोसायटी, गव्हाण पाडा, होळी एंजल शाळेसमोर, मुलुंड (पू), मुंबई - ४०००८०
भ्रमणध्वनी - ९८६९०४५५१५

उर्वरीत महाराष्ट्र

सौ. वर्ष ज. ओक

१६०, शनी पेठ, बळीराम मंदिरासमोर, जळगाव - ४२५००१
भ्रमणध्वनी -

 

श्री. अनंत स. ओक

ए- टाइप्, ५/१ एच.ओ.सी. कॉलनी, रसायनी - ४१०२०७
भ्रमणध्वनी - ९३२५१३४४३०

 

श्री. विनायक ओक (विनुमास्तर)

वेळंब, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी
भ्रमणध्वनी -

श्री. शशांक गं. ओक

शकुन, १७६, अभ्यंकर नगर, नागपूर - ४४००१०
भ्रमणध्वनी -

श्री. विलास श्री. ओक

पोस्ट - पालशेत, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी - ४१५७०४
भ्रमणध्वनी - ९४२२०५३७७३

श्री. श्रीकृष्ण वि. ओक

अनुश्री, ५५७, कर्णिक नगर, सोलापूर - ४१३००६
भ्रमणध्वनी -

श्री. प्रकाश द. ओक

४१,2nd मेन, IVth क्रॉस, अरेकोरे मायको ले आऊट 1st stage, बाणेरगट्टा, बंगलोर - ५६००७६
भ्रमणध्वनी - ९९४५५१३७३७

 

श्री. मधुकर ल. ओक

६/३, व्यंकटपुरा आनंदवन सोसायटी, ब्लॉक # ४, मंगळवार तलावाच्या मागे, सातारा - ४१५००२
भ्रमणध्वनी -